Trädgårdsföreningen i Jämtland

Om föreningen

Trädgårdsföreningen i Jämtland är en politiskt obunden förening för dig som är intresserad av trädgård och odling.

Föreningen är knuten till Riksförbundet Svensk Trädgård: svensktradgard.se.

Information om aktiviteter och program finns att hitta på den här webbplatsen. Kommunikation med medlemmar sker i första hand via mejl. Föreningen lägger också ofta ut sina aktiviteter på Facebooksidan Trädgårdsföreningen i Jämtland.

Verksamhet

Under odlingssäsongen ordnar föreningen en mängd aktiviteter. Under vintersäsongen blir träffarna färre. Det kan till exempel vara trädgårdsbesök, som vi kallar trädgårdstramp, resor, kurser, föreläsningar och andra medlemsträffar. Vår verksamhet bedrivs i samarbete med Studiefrämjandet.

Styrelse 2024
Ordförande:
Olle Svelander
Vice Ordförande:
Nils Arne Olofsson
Sekreterare:
Siv Lundin Jönsson
Kassör:
Patrik Åslund
Ledamot:
Filip Sjöström
Ledamot och mötesvärdsansvarig:
Ingrid Thörngren
Suppleant:
Jane Byström
070-674 50 03
FUNKTIONER
Medlemsansvarig:
Sara Näslund
Redaktör Bladlusen:
Siv Lundin Jönsson
Webbredaktör:
Patrik Åslund
Revisor:
Ann-Lis Paulsson och Berit Nilsson
Revisorsersättaren:
Maria Leffler
Mötesvärdar: Monika Blomgren, Inger Eriksson, Karin Karlsson, Maria Kingstad, Berit Nilsson, Ann-Lis Paulsson, Katarina Persson & Barbro Svärd
Arbetsgrupper
Resepolicy
Regelverk för resor anordnade av Trädgårdsföreningen i Jämtland: Anmälan är bindande fr o m sista anmälningsdag. E-postadress och telefonnummer anges i anmälan samtidigt som anmälningsavgiften betalas in. Sista anmälningsdag och dag för betalning av resterande belopp för resan framgår av respektive resebeskrivning. Resan ställs in om minimiantalet för resan inte uppnås. Är du anmäld och inte kan följa med gäller följande:
 • Finns reserver på eventuell väntelista återbetalas din inbetalning i sin helhet
 • Finns ingen väntelista och du kan skaffa ersättare (som är eller blir medlem före resan), kan din inbetalning avräknas mot ny resenärs inbetalning.
 • Finns ingen väntelista och du inte kan finna någon ersättare sker ingen återbetalning
 • Om resan övertecknas återbetalas inbetalat belopp när resan är genomförd
 • Kan du inte resa med pga. sjukdom och du kan visa upp läkarintyg återbetalas beloppet du betalat in för resan.

Stadgar

§1 Ändamål

Trädgårdsföreningen i Jämtland är en ideell organisation - religiöst och partipolitiskt obunden - med syfte att verka för trädgårdskulturen inom Jämtlands län.

§2 Medlemskap

Som medlemmar välkomnas såväl allmänt trädgårdsintresserade som yrkesmän inom trädgårdsnäringen. Familjemedlemskap kan lösas av medlem av fullbetalandes hushåll.

§3 Avgifter

Medlemsavgiften fastställs av ordinarie årsmöte för det kommande året. Avgiften inbetalas senast under januari månad varje år.

§4 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen skall anmäla detta till styrelsen. Medlem som utträder har inte rätt att återfå någon del av erlagda avgifter. Har avgift ej erlagts inom föreskriven tid anses medlemmen ha utträtt ur föreningen.

§5 Styrelse

Föreningen väljer inom sig styrelse som består av minst tre och högst sju ledamöter samt två suppleanter. Årsmötet väljer ordförande särskilt. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv med vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen äger att till sig adjungera sakkunniga för vissa frågor. Dessa har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

Ordförande väljs för en tid av ett år. Övriga ordinarie ledamöter väljs för en tid av två år, varvid halva antalet väljs varje år. Suppleanter väljs för en tid av ett år. Mandattiden gäller till och med det årsmöte då nya val förrättas.

Om styrelseledamot avgår under mandattiden väljs ersättare för den återstående mandattiden vid nästkommande årsmöte.

För beslut av föreningsstyrelse fodras enkel majoritet. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller i hans ställe vice ordförande eller om två styrelseledamöter gemensamt fordrar det. Styrelsen skall leda föreningens verksamhet så att det i § 1 angivna syftet främjas. Styrelsen skall verkställa föreningens beslut och under gemensamt ansvar handha föreningens ekonomiska angelägenheter.

Styrelsen skall till årsmötet avge berättelse över föreningens verksamhet under det gångna verksamhetsåret liksom över föreningens ekonomiska ställning.

Ordförande och kassören tecknar var för sig föreningens firma.

§6 Revision

Två revisorer och en suppleant för dessa väljs av årsmötet för tiden till och med nästa årsmöte. Revisorerna skall granska föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning samt till årsmötet avge revisionsberättelse.

§7 Valberedning

Två revisorer och en suppleant för dessa väljs av årsmötet för tiden till och med nästa årsmöte. Revisorerna skall granska föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning samt till årsmötet avge revisionsberättelse.

§8 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår skall vara kalenderår. Räkenskaperna jämte en av styrelsen angiven verksamhetsberättelse skall senast tre veckor före årsmötet överlämnas till revisorerna.

§9 Årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas senast före mars månads utgång. Kallelse till årsmötet sändes ut senast två veckor före årsmötet. Föreligger förslag om stadgeändring skall detta bifogas kallelsen. Årsmötet är beslutsmässigt när kallelse skett enligt föregående bestämmelse. Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat föreskrivs. Vid lika röstetal avgör lotten. Röstning vid årsmötet sker öppet såvida inte sluten omröstning begärs. Frånvarande medlem får inte rösta skriftligen eller genom fullmakt. Motion från medlem skall ställas till styrelsen senast den 31 januari. Styrelseledamot har inte rösträtt i frågor som rör styrelsens ansvarsfrihet eller vid val av revisorer och revisorssuppleant. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden tas upp till behandling:
 • Årsmötets öppnande Upprättande av röstlängd
 • Val av ordförande för årsmötet
 • Val av sekreterare för årsmötet
 • Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte årsmötets ordförande justera protokollet
 • Fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning
 • Fastställande av dagordning
 • Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 • Föredragning av kassörens redogörelse
 • Föredragning av revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Behandling av motioner och skrivelser
 • Fastställande av avgifter för nästkommande år
 • Fastställande av budget för verksamhetsåret
 • Val av ordförande
 • Val av två styrelseledamöter
 • Val av två styrelsesuppleanter
 • Val av två revisorer
 • Val av en revisorssuppleant
 • Val av valberedning a) sammankallande ledamot b) två övriga ledamöter jämte en suppleant
 • Övriga frågor
 • Årsmötets avslutning
§10 Föreningsmöten

Föreningen bör om möjligt hålla ordinarie föreningsmöten en gång i månaden. Styrelsen kallar till extra möte då skäl till detta föreligger.

§11 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan endast ske vid ordinarie årsmöte. Förslag till ändring kan framläggas av styrelsen eller av enskild föreningsmedlem. Förslag skall vara styrelsen till handa senast den 31 januari. Förslag till stadgeändring skall sändas till medlemmarna senast i samband med kallelsen till årsmötet. För ändring av stadgarna fordras att minst två tredjedelar av de på årsmötet avgivna rösterna biträder förslaget.

§12 Upplösning

För upplösning av föreningen fordras beslut av två på varandra följande allmänna möten, av vilka det ena skall vara ordinarie årsmöte. Minst tre månader måste förflyta mellan dessa möten. Kallelserna till dessa möten skall innehålla uppgifter om förslaget till föreningens upplösning.

För giltigt beslut fordras att minst fyra femtedelar av de på vardera mötet avgivna rösterna biträder förslaget. Föreningen kan dock inte upplösas så länge tio medlemmar röstar för dess fortsatta existens. Vid föreningens upplösning skall samtliga dess tillgångar och tillhörigheter fördelas enligt förslag som beslutas vid de båda allmänna mötena.